Súng bao phim thuốc – ngành dược

Code: BPP-1-IB-0065
Vật liệu: Inox