Béc phun tia thẳng – rửa chăn lưới

Code: BPP-1-IB-0026
Vật liệu: Inox